10 ساله پیش ، پس از وقوع یک سونامی در نزدیکی Chennai در هند، یک تعمیرکار پیر به نام Sekar متوجه 2 طوطی کوچک سبز رنگ و آواره شد و بلافاصله با برنج های خانه خود شروع به غذا دادن به آنها کرد.

پس از آن این پرندگان آنجا را ترک نکردند و شروع به تکثیر کردند و هم اکنون حدود 4 هزار طوطی در اطراف خانه این تعمیر کار 62 ساله زندگی می کنند که او هر روز با برنج از آنها پذیرایی می کند.

او 40 درصد از درآمد خود را صرف مراقبت از این پرندگان می کند و همین باعث شده تا جمعیت اینطوطی ها افزایش یابد و این مکان را به محلی جالب و توریستی تبدیل شود.