۲ مهر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یکی از دوربین های تله ای تعبیه شده در مقابل آبشخوری در منطقه حفاظت شده پرور طی ماه گذشته (شهریور ۱۳۹۴) تصاویر زیبایی را از دو پلنگ ایرانی به ثبت رسانده است.
این دو پلنگ در یک شب و در فاصله زمانی کوتاهی نسبت به یکدیگر از مقابل دوربین عبور می کنند بنابراین به احتمال فراوان پلنگ ها شامل یک پلنگ نر و یک ماده هستند.


سه تصویر نخست اولین پلنگ تصویربرداری شده و سه تصویر بعدی دومین پلنگ تصویربرداری شده است: