میگو گونه زرد سرچشمه از دریاچه Towuti، زیستگاه طبیعی خود را حفظ دمای 84F، pHبرابر 8.4، TDS 150-180، GH 6، KH 4، و اکسیژن محلول از 7.15 میلی گرم / L. ثبات آب و دارای آب پر اکسیژن هستند .
مشخصات


نام علمی: Caridina قس Spinata
نام عمومی: میگو گونه زرد، میگو قرمز Goldflake، سولاوسی گونه زرد
منبع: سولاوسی
pH برابر 7.4-8.4
دما: 80-84 ° F
TDS: 80-140
KH: 0-6
GH: 4-9
باروری: متوسط
دشواری: سخت

تهیه و ترجمه:karshenas