این اسکیمر تقریبا یک ماه کار کرده.با توجه به حجم تانکم میخوام بفروشمش.300 خریدم.250 هم میخوام بفروشم....