مشخصات:
نام علمی: Caridina Woltoreckae
نام عمومی: میگو نوعی سگ کوچک خالدار، سولاوسی نوعی سگ کوچک خالدار
منبع: سولاوسی
pH برابر 7.4-8.4
دما: 80-84 ° F
TDS: 80-140
KH: 0-6
GH: 4-9
باروری: متوسط
نگهداری: سخت