مشخصات:
نام علمی: Palaemonetes SP.
نام عمومی: شبح میگو، میگو شیشه ای، میگو چمن، میگو شیشه ای آمریکایی
منبع: امریکا
pH برابر 6.0-8.0
دما: 64-84 ° F
TDS: 80-400
KH: 0-10
GH: 4-14
باروری: متوسط
دشواری: آسان