میگو کاردینال سرچشمه از دریاچه Mantano، و اکسیژن محلول از 6.93 میلی گرم / L. ثبات و آب دارای اکسیژن هستند باید برای این گونه از اکسیژن استفاده نمود . از زمان معرفی آن، علاقمندان به موفقیت در شرایط pH به عنوان 7.4 داشته اند. با این حال، درجه حرارت از 82+ّF هنوز هم ضروری به نظر میرسد حتی برای تانک متولد میگو، و همچنین پارامترهای آب باید بسیار پایدار باشد.
مشخصات:


نام علمی: Caridina Dennerli
نام عمومی: میگو کاردینال، سولاوسی کاردینال
منبع: سولاوسی
pH برابر 7.4-8.4
دما: 80-84 ° F
TDS: 80-140
KH: 0-6
GH: 4-9
باروری: متوسط
نگهداری: سخت