کریستال میگو سیاه (CBS) یکی دیگر از جلوه های ویژه گرافیکی رنگ نارنجی وحشی زنبور عسل، معلوم نیست که آیا CBS به طور مستقیم از نارنجی زنبور عسل و یا از تاسیس میگو کریستال قرمز (CRS) بدل شده است. CBS و CRS را می توان در همان مخزن نگه داشته و اصلاح نژاد کرد. هرچند گاهی میگو قهوه ای تولید میشود که نژاد قالب است.
مشخصات:


نام علمی: Caridina کانتونسیس
نام عمومی: کریستال میگو سیاه و سفید، سیاه زنبور عسل
منبع: ژاپن
pH برابر 6.0-6.6
دما: 68-74 ° F
TDS: 80-180
KH: 0-2
GH: 4-6
باروری: متوسط
نگهداری: متوسط