معلوم نیست که آیابلو بولت مستقیم ازگونه وحشی اورنج بی، یا شاید ترکیبی از گونه های دیگر است. با توجه به همخونی بیش از حد، این گونه هم بسیار حساس است
مشخصات:
نام علمی: Caridina کانتونسیس
نام عمومی:بلو بولت،کمربند آبی
مبدا: تایوان
pH برابر 5.6-6.2
دما: 68-74 ° F
TDS: 80-140
KH: 0-1
GH: 4-6
باروری: پایین
نگهداری: سخت