بلو بی دارای پیدایش نسبتا جدیدی است، آبی زنبور عسل ثابت شده است که یک گونه بسیار سازگار است، با داشت موفقیت بسیار بالا در pH بالا و محیطی دارای TDS بالا.
مشخصات:
نام علمی: Paracaradina "آبی زنبور عسل"
نام عمومی: بلو بی
منبع: چین
pH برابر 6.0-6.6
دما: 68-74 ° F
TDS: 80-200
KH: 0-2
GH: 4-6
باروری: بالا
نگهداری: متوسط