ترجمه‌ی ترانه‌های گروه اسمیتز و موریسی


Meat is Murder
گوشت جنایت است


>>از آلبوم «گوشت جنایت است» (۱۹۸۵)<<


Heifer whines could be human cries
ناله‌های گوساله‌ی ماده می‌توانست گریه‌های یک انسان باشد


Closer comes the screaming knife
چاقوهای غرّش‌گر نزدیک می‌شوند


This beautiful creature must die
این موجود زیبا باید کشته شود


This beautiful creature must die
این موجود زیبا باید کشته شود


A death for no reason
مرگی بدون دلیل


And death for no reason is murder
و مرگ بدون دلیل هم جنایت است


And the flesh you so fancifully fry
و گوشتی که شما با خلاقیت زیاد کباب می‌کنید


Is not succulent, tasty or kind
آبدار، خوش‌طعم یا محبت‌آمیز نیست


It’s death for no reason
مرگی بدون دلیل است


And death for no reason is murder
و مرگ بدون دلیل هم جنایت است


And the calf that you carve with a smile
و گوساله‌ای که شما با لبخند بُرش می‌زنید


It is murder
این جنایت است


And the turkey you festively slice
و بوقلمونی که به اسم رسم تکه‌پاره می‌کنید


It is murder
این جنایت است


Do you know how animals die
خبر دارید که حیوان‌ها باید کشته شوند؟


Kitchen aromas aren't very homely
رایحه‌ی آشپزخانه‌هایتان آنطور که تصور می‌کنید صمیمیت ندارد


It’s not comforting, cheery or kind
آرامش‌بخش، دل‌گشا یا محبت‌آمیز نیست


It’s sizzling blood
بلکه خونی است که جلز و ولز می‌کند


and the unholy stench of murder
و تعفنی است که بوی ناپاکِ قتل می‌دهد


It’s not natural, normal or kind
طبیعی، عادی یا محبت‌آمیز نیست


The flesh you so fancifully fry
گوشتی که شما با خلاقیت زیاد کباب می‌کنید


The meat in your mouth
گوشتی که در دهان شما می‌چرخد


As you savour the flavour of murder
درحالی‌که طعمِ جنایت را مزه‌مزه می‌کنید


No No No – It is Murder
نه نه نه، این جنایت است


No No No – It is Murder
نه نه نه، این جنایت است


And who hears when animals cry
کسی صدای گریه‌های حیوانات را میشنود؟
منبع ف . ی . س ب . و . ک