سلام
در مخازني كه تعداد موجودات زيادي دارد و حجم آن نيز گسترده است(حداقل400ليتر) از اينگونه بخاري هاي استفاده مي شود. اين بخاري ها از يك المنت گرمايي لوله مانند تشكيل شده است كه در بستر مخزن جاي ميگيرد و حرارت مطبوعي را به صورت يكسان از پايين مخازن به طرف بالاي مخازن متساعد نموده و بسيار كاربردي مي باشد.
مشكل اين بخاري ها اين مي باشد كه مصرف برق آنها بسيار زياد مي باشد.