نام: Spiral horn snail
نام علمی: Clithon diadema
زیستگاه: درتمام جهان پراکنده
دما:26-32سانتیگراد
اندازه:2سانتی متر
تغذیه:پلت ها و لوفاک و جلبک
حجم تانک:30لیتر
تولید مثل : تخم گذار
تشخیص جنسیت در آخرین پست اعلام میشود با عکس
PH:7
GH:6
KH:3