در ایران کم یافت میشود و به اشتباه با پاگ هم اشتباه میگیرن ولی زادگاه ان اسپانیا هستش