خواستگاه این سگ مراکش و جز سگ های گارد هستش
در ایران هم پراکندگی خوبی داره