یک عکاس اندونزیایی لحظه ای را ثبت کرده که یک قورباغه درختی در مسیر عبور خود از شاخه درخت، از روی یک حلزون عبور می کند. حلزون صبور بدون توجه به سنگینی وزن قورباغه آرام و پیوسته به مسیر خود ادامه میدهد.

منبع:خبر گزاری مهر