ماه گذشته همايشي با نام " بررسي بحران زاينده رود" در بستر خشکيده اين رود برگزار شد. آنچه که توسط متخصصان و مديران دولتي در اين همايش در خصوص بحران هاي زاينده رود مطرح شد همگي به دلايل خشک شدن رودخانه مي پرداخت؛ گويا بحران زاينده رود تنها خشک شدن و بي آبي است.
در ابتدايي ترين و ساده ترين تعريف، رودخانه جايي است که در آن آب جاري باشد و آب را از نقطه اي به نقطه ديگري منتقل کند ولي اين کمال بي انصافي است که بخواهيم زاينده رود را اينگونه تعريف کنيم. زاينده رود تنها يک رود در معناي ساده آن نيست؛ زاينده رود يک جريان فرهنگ ساز و زندگي ساز است. همانطور که زاينده رود بي آب معنايي ندارد، زاينده رود بدون سي و سه پل و بوستانهايش معنايي ندارد.