(Juan José Padilla) فردی است که سال گذشته در مراسمی به اصطلاح جشن که به ازای کشته شدن گاوهای بیچاره تمام میشود، مغلوب گاوی خشمگین شد و چشمش را از دست داد و فرم صورتش همچون روح زشت خود به کراهت گرایید.

این قاتل نه تنها درس عبرتی برایش نشد، بلکه باز هم بعد از چندین عمل جراحی و رهایی از بیمارستان دوباره شروع به کشتن و زجر دادن این بی گناهان کرد.


قاتل گاو ها در نبردی نا برابر با گاو زخم خورده که ان
واع نیزه ها و دشنه ها به کمرش فرو رفته و تمام قوای بدنی خود را از دست داده مواجه میشود...


گاو نیرویی برای دفاع از خود ندارد و آنقدر وحشتزده و درد کشیده است که به راحتی مغلوب میشود و به زمین مینشید و به دست ماتادور به قتل میرسد.


دوستداران و هواداران حیوانات مخالف اجرای چنین نمایش زشت و پلیدی هستند و همواره در شهرهای اسپانیا به مخالفت چنین نمایشی اهریمنی بر میخیزند.

ما نیز به عنوان حامی راستین حیوانات، با دیگر دوستانمان که در کشورهای دیگر به چنین کردارهای ناپسندی مخالفت خود را نشان میدهند همسو میشویم و چنین جنایات بی رحمانه ای را محکوم میکنیم.