فلاورهورن صورت زرد یکی از نژادهای بسیار کمیاب و گران قیمت فلاورهورن است.
این ماهی دارای بدنی به کل سفید ، شبیه فلاور ابریشمی میباشد ، از ترکیب فلاور گلدن و تای سیلک در نسل های بعدی به وجود میاد....
این نوع فلاور هورن دارای سری زرد رنگ است.....