سلام دوستان نیازمند مکملهای ADA بصورت گرمی هستم

پیناک W و P
تورمالینBC
باکتر 100
کیلر سوپر

از دوستانی که تهران موفق به خریداری این محصول بصورت گرمی شدند خواهش میکنم از طریق پیام خصوصی بنده رو راهنمائی کنند

با تشکر و احترام