سلام مقداری گوپی نر معمولی دارم که واگزار میشه
مکان میدان رسالت خ هنگام میدان الغدیر

خیلی هم معمولی نیستن و قشنگتر از گوپی هایی هستند که در مغازه ها هست