دوستان نظر کلی در مورد این نوع فیلتراسیون را عرض بفرمایند

به نظر بنده هم کیفیت فیلتراسیون خوب وهم هزینه راه اندازی کمتر