هوشیاری درباره مرگ تنها در انسان ها وجود دارد اما سه حیوان دیگر وجود دارد که در باره مرگ خود و اطرافیان دارای فهم هستند . به جز انسان تنها این سه جاندار هستند که از لحظه پایان عمر خود اطلاع دارند و نه تنها برای خودشان قابل درک است بلکه برای اطرافیانشان هم قابل درک و فهم است . شامپانزه ها که شباهت بسیاری به انسان دارند از این حس برخوردار هستند تا حدی که وقتی شامپانزه ای از گروهشان نزدیک به مرگ میشود بقیه افراد گروه رفتاری متفاوتی در برابر او از خود نشون میدهند و با او همدردی میکنند . فیل ها نیز دارای این آگاهی هستند و قبل از مرگ یکی از نزدیکانشان نه تنها اقام درجه یک بلکه دیگر اعضای گروه نیز سعی میکنند که نیاز های فیل که نزدیک به مرگ هست را برطرف کنند و به او کمک کنند . قو نیز که به دلیل تک همسری به نماد عشق تبدیل شده دارای این خود آگاهی از مرگ است و گفته شده در زمان مرگ خود به گوشه ای دنج رفته و آوازی سر میدهد که با پایان این آواز عمر قو نیز به پایان میرسد البته در باره قو مطالعات دقیقی انجام نگرفته و این که این موضوع صحت دارد یا نه هنوز معلوم نیست .