سلام

از دوستان کسی گیاه Azolla داره

اگر کسی داشت لطفا پیغام خصوصی بده