خبرگزاری مهر: جشنواره سالانه گاوبازی در فرانسه امسال نیز طبق روال سال های گذشته برگزار شد.

یک ماتادور زن در جریان این جشنواره گوش های گاو نگون بختی را که هوس شاخ زدن به او را کرده بود، برید.