یه فلاور خیلی اصیل و با کیفیت ولی کوچک و چند بندی می خوام.
کسی از دوستان برای فروش داره؟