روی لب گربه ام دو تا زخم مثل جوش هست ...یه خرده هم اشتهاش کم شده ..مشکل خاصی هست به نظرتون؟