بنده خریدار دیسکس هکل هستم .
اگر کسی موجود داره خبر بده ممنون