تقدیم دوستداران فلاور
دادن لابستر به عنوان غذا به فلاور