به تعدادی میگو آمانو نیاز هست.
فروشنده محترم باید زحمت ارسال به شهرستان را هم متقبل شود. البته هزینه پرداخت خواهد شد.

با تشکر