کاربرد RFID در نگهداری حیوانات خانگی

از دیگر کاربردپذیری های RFID استفاده در مزرعه داری و نگهداری از حیوانات می باشد. استفاده از تکنولوژی RFID به صورت درج تگ هایی در حیوانات می باشد که موجب شناسایی و ردیابی حیوانات خواهد شد. قرار دادن تگ های RFID در بدن حیوانات به منظور نظارت و بررسی قرار دادن حیوان در محیط ازاد اما در قالب تحت کنترل شده می تواند امکان تحقیقات علمی برای محققان فراهم نماید. جایدهی RFID به منظور تحقیقات از پستاندارانی مانند گربه، سگ،گوسفند و غیره گرفته تا ماهیان و پرندگان را در برمیدارد.تگ های RFID در پستانداران اغلب در غالب حلقه ای که بر روی گردن حیوان قرار می گیرد قابل ردیابی خواهد بود و به واسط انتن این تگ های جاسازی شده در حلقه های پیگیری خواهند شد. در برخی موراد این تگ RFID در گوش حیوان تعبیه می شود و به واسط آن انجام تحقیقات و مطالعات حیوان شناسی و همچنین مدیریت مزرعه داری را با سهولت همراه می نماید. با تگ های آر اف آی دی می توان جلوی ورود حیوانات غیر از حیوان خانگی را گرفت بدین صورت که درب مخصوص ورود حیوانات اهلی فقط در صورتی باز می شود که تگ rifid حیوان خانگی ما شناسایی شده باشد