تهران - ایرنا - برنامه عمل مشترک محیط زیستی دوسالانه ایران و ایتالیا امروز (یکشنبه) به امضای معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و جان لوکا گالتی وزیر محیط زیست ایتالیا رسید.


به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، در سفری که معصومه ابتکار در نوامبر(آذرماه) سال گذشته به ایتالیا داشت، تفاهم نامه همکاری بین وی و وزیر محیط زیست ایتالیا به امضاء رسید که امروز برنامه عمل آن تفاهم نامه بین طرفین امضاء شد.

ظرفیت سازی و انجام فعالیت هایی با هدف تسهیل تبادل فناوری و حمایت های دیگر برای شناسایی و اجرای برنامه اقدامات ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (namas) بر اساس اهداف و اصول کنوانسیون تغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو که در اجلاس هشتم، برای تسهیل اجرای نتایج مورد توافق (namas) مورد اصلاحات قرار گرفت.

شناسایی ابتکارهای ممکن در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست دریایی از جمله بندهای این برنامه عمل است.

همچنین بر اساس این برنامه، طرفین اقداماتی برای تامین منابع مالی با هدف اجرای این برنامه عمل و همچنین دسترسی به صندوق های بین المللی از قبیل صندوق اقلیم سبز انجام خواهند داد.

اجرای این برنامه منوط به مقررات و قواعد مجالس ملی هر کشور بوده و با تمام کنوانسیون و پروتکل های بین المللی امضاشده از سوی دو کشور و تعهدات ایتالیا به عنوان عضو اتحادیه اروپا منطبق خواهد بود.

شناسایی، آماده سازی، شکل بندی و اجرای (namas) ، تاسیس سیستم اندازه گیری، گزارش دهی و تطبیقی انتشار گازهای گلخانه ای در سطوح ملی و محلی، استقرار سیستم های ملی ثبت و ضبط انتشار گازهای گلخانه ای ، شناسایی ، آماده سازی ، تنظیم و اجرای طرح های ملی انطباق و سازگاری از جمله شناسایی و آماده سازی مناطق آسیب پذیر با اولویت برخی از بندهای این برنامه عمل در بخش اقدامات است.

همچنین در این برنامه به آموزش و تبادل اطلاعات درخصوص موضوعات محیط زیستی تاکید شد و توسعه برنامه عمل کاهش و تطبیق گازهای گلخانه ای، پیشگیری از آلودگی هوا و برنامه اصلاح آلودگی خاک برخی از مفاد این بند است.منبع:ایرنا