عزیز اگه مینی اسکیمر خواستین بنده مشهد چند جا سراغ دارم قیمت خیلی مناسب تر زیر ۹۰ تومن . امر بفرمایید تهیه کنم واستون با پست بفرستم