تاژکداران روده
برخی از انواع تاژکداران به زندگی در روده ماهیان سازگار گشته اند.آنها معمولا به عنوان ذینفع و تغذیه کننده در پیش هضم مواد غذایی در آنجا زندگی میکنند.بعضی از گونه های ماهی از وجود انها احساس ناخوشی نمیکنند حتی در صورتی که بشدت آلوده شده باشند. با این حال سایر گونه های ماهی ،علائمی واضح و روشن را وقتی با تاژکداران روده آلوده شده اند نشان میدهند. بسیاری از گونه های سیچلاید علائم را زمانی که توسط تاژکداران روده آلوده شده اند در ترکیب با دیگر عوامل تضعیف کننده مانند تغذیه نامناسب، عدم وجود مواد معدنی یا ویتامین ها، یا استرس نشان میدهند.رنگ ماهی تیره میشود وترسو شده و اشتهای خود را از دست میدهند.هنگامی که رژیم غذایی ماهی فاقد مواد غذایی فیبردار باشد باعث تکثیر تاژکداران روده میشود. پس تغذیه با گوشت حیوانات خونگرم منجر به تکثیر تاژکداران میشود.در صورت آلودگی شدید ماهی وزن خود را از دست میدهد و فساد لبه باله ها را مشاهده میکنیم.که علت آن کمبود و عدم وجود مواد مغذی و ویتامین و مینرال میباشد که تاژکداران روده آنرا ازغذای نیمه هضم شده داخل روده مصرف میکنند و ماهی را از آن منع و محروم مینمایند. اکثر گونه های ماهی در طول دوران تکامل قادر به انطباق دادن خود برای هضم گوشت حیوانات خونگرم نبوده اند. معده و روده هایشان برای هضم موجودات زنده داخل آب بهینه شده است. به همین دلیل هست که هضم پروتئین و چربی حاصل از گوشت حیوانات خونگرم به صورت ناقص انجام میگیرد.
پروتئین باقی مانده به عنوان پایه تغذیه برای تاژکداران و همچنین باکتری ها در اختیارشان قرار میگیرد. مدفوع شامل پروتئینهای هضم نشده که باعث تکثیر باکتریها در آب شده و آلودگی فیلتر وباعث افزایش سریعتر میزان نیترات میشود.غذای سرا یه غذای متنوع و کامل را تضمین میکند که مانع تکثیرتازکداران روده میشود.مواد تشکیل دهنده آن برای تغذیه و هضم کامل آن توسط ماهی بهینه سازی شده است.غذای سرا تضمین کننده یک رژیم غذایی مناسب و متنوع برای جلوگیری از تکثیر انگلهای روده ای در ماهی میباشد.مواد تشکیل دهنده آن برای هضم کامل و تغذیه ماهی بهینه شده است.در تجارب بلند مدت گروههای زیادی از دیسکسهایی که درگیر بیماری بودند وقتی در رژیم غذایی مطلوب(غذای سرا) پرورش داده شدند و بدور از استرس و هیچ گونه دارویی به آنها داده نشد
آنها بخوبی رشد کردند وپس از رسیدن به بلوغ جنسی در سن 10تا 12 ماهگی شروع به تولید مثل نمودند.جلوگیری از تکثیر تاژکداران در روده هایشان با استفاده از سیستم ایمنی بدن خودشان باعث شد که هیچ مشکلی برایشان بوجود نیاید.غالبا روده های ماهیان آلوده نه تنها توسط تاژکداران آلوده میشوند بلکه توسط باکتریهای متحرک دیگری هم آلوده میشوند.اگر ماهی تحت استرس باشد مقاومت انها در برابر بیماری کم و ضعیف شده در نتیجه عوامل بیماریزا سریعا تکثیر میشوند.در نتیجه ماهی حالت مساعدی نداشته و دارای مدفوع سفید میشود. شما میتوانید این بیماری را توسطsera baktopur direct وsera bakto tabs درمان نمایید.ماده موثره آن با باکتریها مبارزه کرده و عفونت تاژکداران را کاهش میدهد.شما فقط زمانی میتوانید به موفقیت بلند مدت برسید که رژیم غذایی ماهی را تغییر دهید وبه بهبود شرایطی که تحت آن شما آنها را نگه میدارید مبادرت ورزید.

از بروشور شرکت سرا برگردان به فارسی توسط B@B@K