سلام
تعدادی ماهی گوپی مولد نیاز دارم.
ترجیها تک رنگ
مشکی
سفید
قرمز
آبی
زرد
سبز
یا هر رنگ دیگه ای
از هر رنگ 200-250 عدد لازم دارم.
تعداد 500-1000عدد هم رنگ معمولی- مولد با کیفیت لازم دارم.

ممنونم