۵ ماهه از ۵ بچه گربه ۵ ماهه که مادرشون رو از دست دادند نگهداری می کنم اما دیگه واقعأ از عهده نگهداری و مراقبت از همشون برنمیام. امروز یکی شون پرید روی دیوار حیاط خونه همسایه و نزدیک بود از دست بدمش.
اینها عکس سه تاشونه که برای واگذاری گذاشتم. هرکس می تونه از یکی شون یا ترجیحأ دوتاشون نگهداری کنه که با هم باشند و احساس تنهایی نکنند، لطفأ پیغام بگذاره