سلام.
یه دونه فایتر نژاد دار میخوام.از نژادایی مثل هالف مون.رزتیل.دو دم.دلتا تیل.خرید در اصفهان و خمینی شهر.