از دوستان اگر کسی غذای تترا بیتس داشت خریدارم، آکبند هم نبود اشکال نداره