این روزها تا نام سگ شنیده می شود ذهن مخاطب به سمت نژادهای کوچک و پر از مو با چشمانی نامشخص هدایت می شود. سگ هایی که بیشتر وسایلی! برای کسب کلاس و مرتبه اجتماعی هستند! تا چیزی نزدیک به مفهوم واقعی نام خود.


اینگونه نژادها که بعضا بر اثر دست کاری های ژنتیکی ایجاد شده اند اغلب دارای مشکلات سلامت همانند مسائل تنفسی هستند و هرگز نمی توانند توانایی واقعی یک سگ را به نمایش بگذارند اما
"سگ" در مفهوم واقعی آن حیوانی بوده که انسان را صادقانه همراهی کرده و وفاداری آن نیز قدمتی برابر با طول تاریخ دارد.


این موجودات باهوش و مفید حقیقتا کارایی های مختلفی دارند که مسئولیت های خود را در بهترین سطح اجرا می کنند. در ادامه این مطلب عملکرد این موجود سخت کوش را در مسئولیت های مختلف شاهد هستیم.منبع:زیست نیوز