غذای خشک رویال کنین گربه

غذای خشک گربه رویال کنین که باعث کمک به دفع طبیعی هربال و جلوگیری از استفراغ گلوله های موئی میشود.

این محصول برای گربه ها بالغ میباشد.