قفل در قفس پرنده ها رو باز میکنه
یاد کارتون Rio افتادم