سلام.من الیاسم.اگه طوطی واسه واگذاری بود میخوام .تهرانم.