کلیپی از اجرای زیبای یک کاسکوی باهوش

چقدر با وقار این آهنگ رو اجرا میکنه چقدر یه کاسکو میتونه با شخصیت باشه