تی آر تی: مردمی که در بخش شمالی کوههای تبت زندگی میکنند، صدها سال است که با اجساد مردگانشان، به شکلی عجیب وداع میکنند. بودیستهایی که در تبت زندگی میکنند، به جای خاک کردن و یا نابود کردن اجساد مردگانشان، آنها را به کرکسها ارمغان میکنند
استخوانهای باقیمانده ای که لاشخورها قادر به خوردنشان نبوده اند، در معبد نگهداری می شوند.برخی اوقات استخوانها له شده و به شکل پودر درآورده می شود و سپس نیز با خوردنیهای دیگر مخلوط شده و به کلاغها و پرندگان دیگر داده می شود.تصویر برداری از انسانهایی که در تبت و کینگای چین و همچنین در بخش های مرکزی مغولستان زندگی میکنند و به مکتب "وجره یانه" بوداگری معتقد میباشند، و پس از مرگ نزدیکانشان، اجساد آنها را تکه تکه کرده و برای خوردن به کرکسها می دهند، بسیار دشوار میباشد.یکی از این تصاویر به تازگی گرفته شده است.در این روش که "دفن در آسمان" نام دارد، ضمن اعتقاد بر اینکه روح مردگان در روح انسانهای دیگر جای میگیرد، معتقدند که با دادن اجساد به کرکسها نیز، از خورده شدن دیگر حیوانهای کوچک از سوی کرکسها، جلوگیری میکنند و از زندگی جانداران به این شکل محافظت مینمایند.اجساد در محلی که برج سکوت نام دارد برای مدتی گذاشته شده و سپس از سوی راهبان بودایی، توسط چاقو و تبر تکه تکه شده و به کرکسها داده می شود.استخوانهایی که از سوی کرکسها خورده نمیشوند نیز سپس له شده و به شکل پودر در غذاهای دیگر مخلوط شده و به کلاغها و دیگر پرندگان داده می شود.مراسم "دفن در آسمان" که به هیچ عنوان اجازه تصویربرداری از آن داده نمی شود، از سوی برخی گردشگران، تصویر برداری شد.بودیستها که اکثریت جمعیت تبت را تشکیل می دهند، به تولد دوباره معتقد میباشند.بر اساس اعتقاد بودیستها، نیازی به حفظ بدن که پس از مرگ به شکل ظرفی خالی در می آید، نمیباشد.رفتار بودیستها با اجساد مرگانشان،هرچند برای دنیای غرب عجیب به نظر می آید، ولی به دلیل وجود صخره ها در اکثریت زمینهای تبت، شانس حفر قبر امکان پذیر نبوده و یافتن مواد سوزاننده و هیزم نیز در این منطقه دشوار می باشد، ولی این روش هم با سنت بودیستها مناسب بوده و هم با شرایط طبیعی منطقه...مردمی که در بخش شمالی کوههای تبت زندگی میکنند، صدها سال است که با اجساد مردگانشان، به شکلی عجیب وداع میکنند. بودیستهایی که در تبت زندگی میکنند، به جای خاک کردن و یا نابود کردن اجساد مردگانشان، آنها را به کرکسها ارمغان میکنند

تی آر تی: مردمی که در بخش شمالی کوههای تبت زندگی میکنند، صدها سال است که با اجساد مردگانشان، به شکلی عجیب وداع میکنند. بودیستهایی که در تبت زندگی میکنند، به جای خاک کردن و یا نابود کردن اجساد مردگانشان، آنها را به کرکسها ارمغان میکنند
استخوانهای باقیمانده ای که لاشخورها قادر به خوردنشان نبوده اند، در معبد نگهداری می شوند.برخی اوقات استخوانها له شده و به شکل پودر درآورده می شود و سپس نیز با خوردنیهای دیگر مخلوط شده و به کلاغها و پرندگان دیگر داده می شود.تصویر برداری از انسانهایی که در تبت و کینگای چین و همچنین در بخش های مرکزی مغولستان زندگی میکنند و به مکتب "وجره یانه" بوداگری معتقد میباشند، و پس از مرگ نزدیکانشان، اجساد آنها را تکه تکه کرده و برای خوردن به کرکسها می دهند، بسیار دشوار میباشد.یکی از این تصاویر به تازگی گرفته شده است.در این روش که "دفن در آسمان" نام دارد، ضمن اعتقاد بر اینکه روح مردگان در روح انسانهای دیگر جای میگیرد، معتقدند که با دادن اجساد به کرکسها نیز، از خورده شدن دیگر حیوانهای کوچک از سوی کرکسها، جلوگیری میکنند و از زندگی جانداران به این شکل محافظت مینمایند.اجساد در محلی که برج سکوت نام دارد برای مدتی گذاشته شده و سپس از سوی راهبان بودایی، توسط چاقو و تبر تکه تکه شده و به کرکسها داده می شود.استخوانهایی که از سوی کرکسها خورده نمیشوند نیز سپس له شده و به شکل پودر در غذاهای دیگر مخلوط شده و به کلاغها و دیگر پرندگان داده می شود.مراسم "دفن در آسمان" که به هیچ عنوان اجازه تصویربرداری از آن داده نمی شود، از سوی برخی گردشگران، تصویر برداری شد.بودیستها که اکثریت جمعیت تبت را تشکیل می دهند، به تولد دوباره معتقد میباشند.بر اساس اعتقاد بودیستها، نیازی به حفظ بدن که پس از مرگ به شکل ظرفی خالی در می آید، نمیباشد.رفتار بودیستها با اجساد مرگانشان،هرچند برای دنیای غرب عجیب به نظر می آید، ولی به دلیل وجود صخره ها در اکثریت زمینهای تبت، شانس حفر قبر امکان پذیر نبوده و یافتن مواد سوزاننده و هیزم نیز در این منطقه دشوار می باشد، ولی این روش هم با سنت بودیستها مناسب بوده و هم با شرایط طبیعی منطقه...مردمی که در بخش شمالی کوههای تبت زندگی میکنند، صدها سال است که با اجساد مردگانشان، به شکلی عجیب وداع میکنند. بودیستهایی که در تبت زندگی میکنند، به جای خاک کردن و یا نابود کردن اجساد مردگانشان، آنها را به کرکسها ارمغان میکنند

منبع : برترینها