تاپ ناپ: استراحت این جغد مقابل خورشید مثل آب شدن یک گوله برف است. به نظر میرسد که جغد در مقابل گرما آب شده است.منبع : برترینها