موضوعی که شاید مشکل خیلی از دوستان باشه حلزونهای مزاحم هستند که در تانک به سرعت تکثیر شده و موجب نمای بد تانک و........ میشوند

چند وقت پیش بنا به دلیلی از داروی کلرامین تی در تانک استفاده کردیم

و نکته خیلی مهم این بود که ازدحام حلزونها در تانک بسیار زیاد بود .
بعد از درست 20 دقیقه کلیه حلزونها با سرعت خیلی بالا به خارج از آب آمدند.

تعدادی از اونها حتی لاک خودشون رو ترک کردند و از بین رفتند.

با این روش 90 درصد حلزونها در دسترس شما قرار خواهند گرفت

اما توجه داشته باشید داروی کلرامین تی دارویی است که نباید بی منظور استفاده شود و سیکل ازت تانک را به راحتی از بین خواهد برد.

موفق و سربلند باشد.