اسمز معکوس/سیستم های یون زدا برای تصفیه اب لوله کشی جهت استفاده در آکواریوم reef

برای اینکه جریان آب به میزان کافی از فیلتر ممبران عبور کند منافذ ممبران از مولکولهای آب بزرگتر هستند..به این منظور بعضی از مولکولهای ترکیباتی که تا اندازه ای بزرگتر از مولکولهای آب هستند توانایی عبور از ممبران را دارند{بعنوان مثال یون سدیم کاملا از منافذ عبور نمیکند}.با این حال برخی از ترکیبات در انتهای مسیر از ممبران اسمز معکوس تاحدی رد میشوند ..بنابراین ریف بازان میبایست این نکته را مد نظر خود قرار دهند.این ترکیبات شامل دی اکسید کربن {CO2}آمونیاک{NH3}.سولفید هیدروژن{H2S}(بویژه در مورد آبهای چاه)...


بعنوان مثال در رابطه با دی اکسید کربنco2 چون مقدار زیادی در بعضی از ابهای چاه وجود دارد بدلیل اینکه co2 به سادگی از ممبران عبور میکند رزینDI ممکن است به سرعت تقلیل یابد(در ادامه این متن توضیح داده خواهد شد)...ترکیب دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد آمونیاک ناشی از کلرامین موجود در آب است و به همین دلیل است که درمواردی که به آب لوله کشی کلرامین اضافه میشود استفاده از RO/DI بجای ROبسیار توصیه میشود.


اسید سیلیسیک(Si(OH)4 که شکل غالب وبدون بار سیلیکات در PHزیر 5/9 است ...تمام این ترکیبات باید توسط رزینDI کارآمد مهار شوند ولی باهمه این توضیحات باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.


در مورد اسید سیلیسیک برخی انواع ممبرانهای RO در مقایسه با انواع دیگر آن در جداسازی اسید سیلیسیک بهتر عمل میکنند..حتی قبل از اینکه به رزینهای DI برسد...بطور مثال ممبران پلی آمید نازک ممکن است تنها 3/0 درصد اسید سیلیسیک را عبور میدهد در حالیکه نوع مشابه ان که ممبران استات سلولز 7/12 درصد آنرا عبور میدهد.


بمنظور عملکرد بهتر ممبران RO به یک محدود کننده جریان متصل است که اجازه میدهد بجای اینکه آب به سادگی از دستگاه عبور کرده و به سمت فاضلاب برود ...فشار حاصل از آب بخش مخالف ممبران را تشکیل میدهد ...این فشار مولکولهای آب و سایر مولکولهای ریز را مجبور میکند که از ممبران عبور کند..پس از عبور از منافذ .آب به سمت رزین DI ادامه مسیر میدهد.


بسیاری از سیستم ها حاوی یک فشارسنج هستند که فشار مسیر سر راه ممبران را اندازه گیری میکند.این فشار آب را مجبور به عبور میکند.در فشار کم آب ممکن است صرفا از این محدود کننده عبور کرده و به سمت فاضلاب حرکت کند.بیشتر ممبران ها برای داشتن یک جریان و تصفیه قابل قبول به حداقل 40 PSI احتیاج دارند...

Deionizing Resins


فیلتر پایانی در سیستم
RO/DI رزین یون زدا میباشد.رزین DI تمامی مولکولهای باردار را گرفتار میکند و از میان خود عبور میدهد..سپس مولکولهای بدون بار(خنثی) را آزاد میکندکه عبور کنند.

بعنوان مثال آب ..از آن عبور میکندمثل سایر مولکولهای غیر ارگانیک خنثی مثل اکسیژن .نیتروژن.و کلرامین...

مولکولهای ارگانیک خنثی همچنین از رزین DI عبور میکنند مثل اتانول.متانول.متان.پروپان.ت تراکلرید کربن.کلرید متیلن...


یونهایی مثل سدیم.مس.آمونیوم.فسفات.سیلیک ات و استات همگی گرفتار میشوند.برای گرفتار کردن این یونها ..رزین حاوی دانه های متخلخل است که بارهای ثابت به آنها چسبیده است.در رزین تازه ضد یون این بارهای ثابت با H+ و OH- شروع میشود.


مترجم:سعید
منبع:Reverse Osmosis/Deionization Systems to Purify Tap Water for Reef Aquaria by Randy Holmes-Farley - Reefkeeping.com