با سلام
خریدار پروانه ماهی نوار مسی سالم و غذا خور و میگو نعنایی .