فایتر ملانو سیاه

Black Melano Betta Fish




هدف پرورش دهندگان بدست آوردن رنگ سیاه قیرگون است. دقیقاً مانند ماهی مولی سیاه رنگ.
اصلاح نژاد باعث پوشش بیشتر رنگ دانه های مشکی شده است. این نژاد باید فاقد هرگونه طیف رنگ باشد.
گاهی اوقات هنگام فروش نژادی با بدن آبی و رنگ باله های مشکی ملانو گفته می شود اما در واقع آنها از نژاد دو رنگ هستند. تصاویر نشان می دهد که بدن آبی فایتر بعنوان نژاد ملانو تبلیغ شده است و در کلاس فایتر دو رنگ قرار می گیرد.



ماده های بتای ملانو نا بارور بوده و این باعث شده است تکثیر این رنگ بسیار مشکل باشد.
تکثیر باید توسط ماده های نژاد دیگر صورت پذیرد. معمولاً ماده ی نژاد استیل برای انتخاب جفت ملانو سیاه بیشتر رایج است.






منبع:
watershed3.tripod.com/types.html


مترجم: مهرداد نجفی