تاپ ناپ: تصاویر این گربه در روز های اخیر سر وصدای زیادی در شبکه های اجتماعی بپا کرده است . دلیلی این توجه شباهت زیاد او به جوزف استالین رهبر شوروی سابق است. صاحب این گربه بهمین دلیل نام او را مایوزف گذاشته است.منبع : برترینها